ติดต่อโฆษณา
บริษัท จินดามณี จำกัด 253 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. (02) 439-1752 สายด่วน : 081-936-3558
Email : marketing@jindamanee.co.th
เจ้าหน้าที่...ติดต่อโฆษณา
Service Manager
กรองแก้ว เปี่ยมการุญวงษ์ (แก้ว)
081-936-3558
Media Director
ธวัชชัย อุทัยวิวัฒน์กุล (เป็ด)
081-486-2933
Advertising Sales Manager
สุดใจ คุ้มผาติกุล (ลูกท้อ)
094-426-9569
Account Executive
นิทวรรณ อุดรวงค์ (นิท)
083-666-6700
Co Director
พรทิพย์ การเพียร (ทิพย์)
080-252-5464
.
แผนที่บริษัท...ติดต่อโฆษณา